Kvalitní projekt - základ úspěšně realizace.

Projektová dokumentaceK čemu potřebujete projektovou dokumentaci? Jak postupujeme při jejím zpracování a co obsahuje?

Projektová dokumentace je nezbytně nutná pro získání stavebního povolení, sestavení rozpočtu pro výběr dodavatele a pro správnou realizaci stavby.
Zpracování projektové dokumentace prochází několika navazujícími fázemi. Po odsouhlasení architektonické studie rozpracujeme dokumentaci podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. Na přípravě projektové dokumentace spolupracujeme se specialisty, kteří zpracovávají např. projekt vytápění nebo statického řešení. Kompletní projektovou dokumentaci předkládáme dotčeným orgánům, od kterých získáváme souhlasná stanoviska. Po získání všech potřebných stanovisek a vyjádření projektovou dokumentaci podáme na stavební úřad. Na závěr této části projektu Vám předáme platné stavební povolení.
Na základě projektové dokumentace zpracujeme položkový rozpočet pro výběr dodavatele stavby. Dále ve spolupráci se specialisty rozkreslíme detailní řešení do dokumentace pro provedení stavby, podle které je stavba realizována a průběžně kontrolována.
V projektové dokumentaci je stavba popsána slovy v technických zprávách a rozkreslena do technických výkresů různé míry detailu podle fáze projektu. Základními technickými výkresy jsou situace, půdorysy, pohledy, řezy a detaily.

Zpracujeme pro Vás tyto základní typy dokumentací:

- územní studie, územně plánovací informace, územní souhlas
- dokumentace pro územní řízení (DUR)
- dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení (DSP)
- dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS, tendrová dokumentace)
- dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- skutečné provedení stavby
 
facebook